Luật số: 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 31/2013/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã […]