Đóng

Văn bản hiện hành

Thông tư Số: 202/2012/TT-BTC – về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán

BỘ TÀI CHÍNH_______ Số: 202/2012/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán _________ Căn cứ Luật Kiểm […]

Thông tư Số: 296/2016/TT-BTCvề cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 296/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CẤP, THU HỒI VÀ QUẢN LÝ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN Căn […]

Thông tư Số: 203/2012/TT-BTC – về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 203/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012   THÔNG TƯ VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM […]

Luật số: 97/2015/QH13 – PHÍ VÀ LỆ PHÍ

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 97/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật […]

Luật số: 67/2011/QH12 -Luật kiểm toán độc lập

QUỐC HỘI ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 67/2011/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011   LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa […]

Nghị định Số: 105/2013/NĐ-CP -quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 105/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Căn cứ Luật tổ chức […]