Hoang Thị Thanh Tâm

Tên: Hoàng Thị Thanh Tâm Bằng cấp: – Tốt nghiệp đại học kinh tế Tp. HCM năm 2006 –Chứng chỉ kiểm toán viên năm 2014 Tên: Phạm Gia Bảo Ngọc Bằng cấp:–Tốt nghiệp đại học kinh tế Tp. HCM năm 2002 – Chứng chỉ kiểm toán viên năm 2007