Đóng

Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

Thông tư Số: 111/2013/TT-BTC -hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU […]

Nghị định Số: 65/2013/NĐ-CP – quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 65/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ […]

Luật số: 32/2013/QH13 – sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

QUỐC HỘI ———- Luật số: 32/2013/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————– Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]

Thông tư Số: 34/2011/TT-BTC – Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 34/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2011   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 228/2009/TT-BTC NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP VÀ […]